Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Prowadzenie biznesu wymaga dostosowania formy wykonywania działalności do uwarunkowań prawno-ekonomicznych związanych z warunkami, w jakich ma być ona prowadzona. Wiąże się to z nieco innymi obowiązkami formalnymi, kwestiami łączącymi się z odpowiedzialnością za funkcjonowanie firmy, lecz także wysokością niezbędnego kapitału czy procedurami decyzyjnymi. Z uwagi na skomplikowanie prawa gospodarczego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej spółek, która będzie w stanie wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju od powołania aż po ewentualną likwidację. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z rozwiązaniem spółki prawa handlowego.

Jak wygląda rozwiązanie spółki?

Spółki prawa handlowego mogą działać po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a wykreślenie z niego podmiotu definitywnie kończy jego byt prawny. Zasada ta obowiązuje w przypadku spółek kapitałowych, a więc spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, jak również, gdy chodzi o spółki osobowe – jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Warto wspomnieć, że popularne spółki cywilne działają na podstawie zawartej między wspólnikami umowy, a ich funkcjonowanie reguluje Kodeks cywilny. W zależności od sytuacji spółka prawa handlowego może być wykreślona z KRS w wyniku przekształcenia w inną spółkę, czyli połączenia się z innym podmiotem, podziału albo zmiany w nową firmę. Będzie to także możliwe, jeżeli zakończy się postępowanie upadłościowe, wówczas wykreślenie następuje na wniosek syndyka. Spółka będzie wykreślona z Rejestru również wtedy, gdy dobiegnie końca jej proces likwidacyjny. Jeżeli w grę wchodzą spółki osobowe, to odbywa się to po złożeniu wniosku przez wszystkich wspólników. Istnieje też opcja skreślenia spółki przez sąd rejestrowy, o ile nie zostały dopełnione warunki jej rejestracji.

Co może być przyczyną rozwiązania spółki?

Spółka może zakończyć swoje funkcjonowanie z różnych powodów – fakt ten może wprost wynikać z umowy spółki tj. zrealizowania celu, do jakiego była powołana albo upłynięcia wskazanego okresu działania. Przyczyną może być uchwała wspólników lub akcjonariuszy. Do rozwiązania dojdzie także, jeżeli zakończyło się postępowanie upadłościowe oraz wówczas, kiedy zadecydował tak sąd na wniosek wspólnika, udziałowca lub organu spółki w sytuacji, gdy nie ma możliwości osiągnięcia założonego celu lub zaszły inne istotne okoliczności uwzględnione przez skład orzekający.